ÚČETNICTVÍ

 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

 • Základní orientace v účetnictví, účetní doklady, výkazy, účtový rozvrh, pokladna, bankovní účet, ceniny, peníze na cestě
 • Úvěry, půjčky, závazky, pohledávky, zálohy přijaté a poskytnuté
 • Cizí měna
 • Zásoby
 • Mzdy
 • Základy DPH v účetnictví
 • Dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, finanční) – pořízení, zařazení, odepisování, vyřazení, technické zhodnocení, inventarizace

 ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ

 • Poskytnuté a přijaté zálohy, reklamace, zápočty, Daně, dotace, opravné položky, odpis pohledávek
 • Zúčtování zaměstnance, cestovní náhrady
 • Přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení a dohadné účty, finanční leasing
 • Pohledávky a závazky vůči společníkům, založení společnost, tvorba rezerv
 • Náklady a výnosy z pohledu účetnictví
 • Spočítání a zaúčtování účetního hospodářského výsledku a upravit jej na základ daně z příjmů, účetní závěrku a uzavření účetnictví, rozdělení hospodářského výsledku

 KOMPLEXNÍ PŘÍKLAD

 • Praktický příklad – účtování počátečních zůstatků, třídění dokladů, mzdy, odpisy u dlouhodobého majetku, inventarizace zůstatků na jednotlivých účtech, hospodářský výsledek, sestavení účetních výkazů a daňového přiznání, uzavření účetnictví  

 ZÁKLADY DANÍ

 • Daňový řád, registrace k jednotlivým daním
 • Silniční daň, daň z nemovitosti
 • DPH
 • Daň z příjmu právnický a fyzických osob

 

 • Opakování
 • Konzultace

 

 Cena obsahuje literaturu od renomovaného vydavatelství, která patří k nejlepším na trhu (nešetříme na Vás kopírováním textů), nápoje zdarma (káva - espresso, čaj, balená voda).

AKTUÁLNÍ TERMÍNY