ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE včetně PC

 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

 • Základní orientace v účetnictví, účetní doklady, výkazy, účtový rozvrh, pokladna, bankovní účet, ceniny, peníze na cestě
 • Úvěry, půjčky, závazky, pohledávky, zálohy přijaté a poskytnuté
 • Cizí měna
 • Zásoby
 • Mzdy
 • Základy DPH v účetnictví
 • Dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, finanční) – pořízení, zařazení, odepisování, vyřazení, technické zhodnocení, inventarizace 

 ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ

 • Poskytnuté a přijaté zálohy, reklamace, zápočty, daně, dotace, opravné položky, odpis pohledávek
 • Zúčtování zaměstnance, cestovní náhrady
 • Přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení a dohadné účty, finanční leasing
 • Pohledávky a závazky vůči společníkům, založení společnost, tvorba rezerv
 • Náklady a výnosy z pohledu účetnictví
 • Spočítání a zaúčtování účetního hospodářského výsledku a upravit jej na základ daně z příjmů, účetní závěrku a uzavření účetnictví, rozdělení hospodářského výsledku 

 KOMPLEXNÍ PŘÍKLAD

 • Praktický příklad – účtování počátečních zůstatků, třídění dokladů, mzdy, odpisy u dlouhodobého majetku, inventarizace zůstatků na jednotlivých účtech, hospodářský výsledek, sestavení účetních výkazů a daňového přiznání, uzavření účetnictví   

 ZÁKLADY DANÍ

 • Daňový řád, registrace k jednotlivým daním
 • Silniční daň, daň z nemovitosti
 • DPH
 • Daň z příjmu právnický a fyzických osob 

 DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Obsah a způsob vedení daňové evidence, evidence majetku a závazků, příjmy a výdaje
 • Zdravotní a sociální pojištění
 • Uzávěrka daňové evidence, daňové přiznání 

 ÚČTOVÁNÍ S ÚČETNÍM PROGRAMEM

 • Seznámení s účetním SW „POHODA“
 • ÚČETNICTVÍ (zavedení účetních jednotek, pokladna, banka, faktury vydané a přijaté včetně zálohových, majetek, sklady, zaměstnanci včetně mezd, přelom roku, uzavření účetního období, tiskové sestavy, záloha dat
 • DAŇOVÁ EVIDENCE - zavedení firmy, peněžní deník, pokladna, banka, fakturace, přelom roku, uzavření roku, tiskové sestavy, záloha dat

 

 • Opakování
 • Konzultace

 

 

 Cena obsahuje literaturu od renomovaného vydavatelství, která patří k nejlepším na trhu (nešetříme na Vás kopírováním textů), na Váš požadavek bezplatné zapůjčení notebooku s účetním SW i mimo dobu výuky (v případě zájmu se můžete zdokonalovat i nad rámec kurzu), nápoje zdarma (káva - espresso, čaj, balená voda).

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY